Harmonogram

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 09.55 - 10.40
4. hodina 10.50 - 11.35
5. hodina 11.45 - 12.30
6. hodina 12.40 - 13.25
7. hodina 13.35 - 14.20
8. hodina 14.30 - 15.15

Projekt za podpory města

 1. Interpretace pojmu Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
 2. Koncepce poradenských služeb ve škole
 3. Program poradenských služeb ve škole
 4. Pracovníci školního poradenského pracoviště
  1. Výchovný poradce
   1. Standardní činnosti výchovného poradce
    1. Poradenské činnosti
    2. Metodické a informační činnosti
  2. Školní metodik prevence
   1. Standardní činnosti školního metodika prevence
    1. Metodické a koordinační činnosti
    2. Informační činnosti
    3. Poradenské činnosti
  3. Speciální pedagog
   1. Standardní činnosti speciálního pedagoga
    1. Diagnostika a depistáž
    2. Konzultační, poradenské a intervenční práce
    3. Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti
  4. Pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)
   1. Standardní činnosti ostatních pedagogů
    1. Diagnostika a depistáž
    2. Konzultační, poradenské a intervenční práce
 5. Standardní činnosti školního poradenského pracoviště
 6. Časová dostupnost poradenských služeb
 7. Práce s informacemi a důvěrnými daty
 8. Závěrečná ustanovení

Přílohy

 • Minimální preventivní program
 • Krizový plán
 • Strategie školní úspěšnosti

 

1. Interpretace pojmu Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školními speciálními pedagogy, případně školním psychologem a konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy (třídní učitelé, učitelé výchov, případně další pedagogičtí pracovníci školy).

2. Koncepce poradenských služeb ve škole

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá také za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.

Poradenské a preventivní programy odrážejí specifika školy i regionu a vytváří jednotnou koncepci s ostatními školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče).

Ve škole je vytvořen vnitřní systém komunikace, na kterém se podílí ředitelka školy ve spolupráci především s třídními učiteli, dále s učiteli volby povolání, s vedoucí metodického sdružení a předmětových komisí, případně dalšími pedagogy.

3. Program poradenských služeb ve škole

Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy, konzultuje jej s pracovníky vytvářející konzultační tým pro poskytování poradenských služeb ve škole a poté předkládá ke schválení řediteli školy.

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

4. Pracovníci školního poradenského pracoviště

4.1 Výchovný poradce

Mgr. Ondřejka Hynková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
312 278 343, 312 278 333, 604 865 455
Středa: 07.45 - 08.30 hodin
Čtvrtek: 14.30 - 15.30 hodin
Po předchozí telefonické domluvě kdykoli.

4.1.1 Standardní činnosti výchovného poradce

4.1.1.1 Poradenské činnosti

4.1.1.1.1 Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 1. koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 2. základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 3. individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,
 4. poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
 5. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 6. zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 7. poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

4.1.1.1.2 Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

4.1.1.1.3 Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

4.1.1.1.4 Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4.1.1.1.5 Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

4.1.1.1.6 Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

4.1.1.2 Metodické a informační činnosti

4.1.1.2.1 Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

 1. v otázkách kariérového rozhodování žáků,
 2. s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
 3. s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 4. s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
 5. v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

4.1.1.2.2 Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

4.1.1.2.3 Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

4.1.1.2.4 Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

4.1.1.2.5 Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

4.1.1.2.6 Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

4.1.1.2.7 Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

4.2 Školní metodik prevence

Mgr. Ondřejka Hynková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
312 278 343, 312 278 333, 604 865 455
Čtvrtek: 13.15 - 14.20 hodin
Pátek: 07.45 - 08.30 hodin
Po předchozí telefonické domluvě kdykoli.

4.2.1 Standardní činnosti školního metodika prevence

4.2.1.1 Metodické a koordinační činnosti

4.2.1.1.1 Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.

4.2.1.1.2 Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

4.2.1.1.3 Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

4.2.1.1.4 Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

4.2.1.1.5 Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

4.2.1.1.6 Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.

4.2.1.1.7 Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

4.2.1.1.8 Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

4.2.1.1.9 Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

4.2.1.1.10 Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

4.2.1.2 Informační činnosti

4.2.1.2.1 Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

4.2.1.2.2 Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

4.2.1.2.3 Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působících v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.

4.2.1.2.4 Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

4.2.1.2.5 Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

4.2.1.3 Poradenské činnosti

4.2.1.3.1 Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.

4.2.1.3.2 Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

4.2.1.3.3 Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

4.3 Speciální pedagog

Mgr. Zdeňka Tušlová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
312 278 340

Mgr. Lenka Nicková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
312 278 340

4.3.1 Standardní činnosti speciálního pedagoga

 1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
 2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

4.3.1.1 Diagnostika a depistáž

4.3.1.1.1 Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště.

4.3.1.1.2 Speciálně pedagogická a etopedická diagnostika při výchovných problémech, stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb, možností a profilace školy.

4.3.1.2 Konzultační, poradenské a intervenční práce

4.3.1.2.1 Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory.

4.3.1.2.2 Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

4.3.1.2.3 Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se skupinami žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

4.3.1.2.4 Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy.

4.3.1.2.5 Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav.

4.3.1.2.6 Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů.

4.3.1.2.7 Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

4.3.1.2.8 Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci.

4.3.1.2.9 Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.

4.3.1.2.10 Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

4.2.1.2.11 Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

4.3.1.3 Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

4.3.1.3.1 Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.

4.3.1.3.2 Metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

4.3.1.3.3 Metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně speciálních vzdělávacích potřeb, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

4.3.1.3.4 Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby.

4.3.1.3.5 Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

4.3.1.3.6 Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.

4.3.1.3.7 Besedy a osvěta zejména zákonným zástupcům.

4.4 Pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)

 • třídní učitelé
 • metodické sdružení a předmětové komise pro přípravu školního vzdělávacího programu (úprava učiva pro nadané žáky)
 • učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
 • případně další pedagogové, zejména učitelé výchov

4.4.1 Standardní činnosti ostatních pedagogů

4.4.1.1 Diagnostika a depistáž

4.4.1.1.1 Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního, zejména stimulačního, nebo intervenčního programu.

4.4.1.1.2 Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

4.4.1.1.3 Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ní stanovení druhu, rozsahu, frekvence, a trvání intervenčních činností.

4.4.1.1.4 Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, zejména shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

4.4.1.1.5 Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

4.4.1.2 Konzultační, poradenské a intervenční práce

4.4.1.2.1 Participace na kariérovém poradenství - volba vzdělávací dráhy žáka, individuální provázení žáka.

5. Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

6. Časová dostupnost poradenských služeb

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této sužby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.

7. Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č. 116 ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

8. Závěrečná ustanovení

Předpis ze dne schválen pedagogickou radou dne 31. 08. 2016 a nabývá účinnosti dne 01. 09. 2016.

Zpracovaly:
Mgr. Ondřejka Hynková
výchovná poradkyně a metodička prevence

Mgr. Libuše Amálie Holá
ředitelka školy

Přílohy
Minimální preventivní program
Krizový plán
Strategie školní úspěšnosti

Kalendář akcí

Zřizovatel

Kdo je připojen

Právě přítomno: 98 hostů a žádný člen