Naše škola - Profil

Název

Základní škola Kladno
Amálská 2511
272 01 Kladno

Zřizovatel

Statutární město Kladno
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Libuše Amálie Holá
Zástupkyně ředitelky školy: RNDr. Jaroslava Doleželová

Typ organizace

příspěvková organizace

Zařízení školy

Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna

Charakteristika

Základní škola Kladno, Amálská 2511 byla slavnostně otevřena jako II. měšťanská chlapecká škola v Kladně 4. září 1931.

V nynější době je škola součástí výchovně - vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje od 01.01.1995 svým jménem a má právní odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Do sítě škol byla zařazena dne 27.03.1996.

Základní škola poskytuje základní vzdělání: zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. poskytuje mravní, estetickou, rodinnou, tělesnou, pracovní, polytechnickou a ekologickou výchovu žáků.

Byla zařazena do skupiny škol se specializací – rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů. Každoročně je na 2. stupni otevřena jedna třída s tímto zaměřením. Absolventi těchto tříd patří nejen mezi nejlepší žáky naší školy, ale též gymnázií a středních škol. V současné době navštěvuje školu 528 žáků.

Škola má 18 tříd v 9 ročnících. Vyučuje zde 34 pedagogů, včetně vychovatelek školní družiny. Do té je zapsáno 175 žáků rozdělených do 5 oddělení. Chod školy zabezpečuje 13 provozních zaměstnanců. Škola má vlastní školní jídelnu, kde se stravuje cca 450 strávníků včetně dospělých. Škola se může pochlubit dvěma počítačovými učebnami, z nichž každá je využívána nejen pro výuku, ale i k mimoškolní činnosti tj. kroužky výpočetní techniky. Je vybavena odbornými učebnami pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu, tělesné výchovy a praktických činností. Součástí školy je školní klub do jehož činnosti je zapojeno 190 žáků.  

© Základní škola Kladno - Amálská 2005 Všechna práva vyhrazena | design Jan Tomek 2005