Naše škola - Provoz ŠD


  Naše školní družina je rozdělena do šesti oddělení s celkovým počtem žáků 171, kde se jim věnují kvalifikované paní vychovatelky. Provoz se řídí Řádem školní družiny.


Činnost školní družiny je řízena ŠVP a záměrným a cílevědomým utvářením životního stylu. Dále se zaměřujeme na:

Obsah výchovy je rozdělen do výchovně vzdělávacích činností - odpočinkové, rekreační, zájmové, veřejně prospěšné, samoobslužné, příprava na vyučování.


Po celý školní rok jsou pro děti připravovány programy v rámci jednotlivých oddělení, ale i akce celodružinové.

Zaměřujeme se na utváření životního stylu:


pozn: program ŠVP naleznete v přízemí školy vedle nástěnky školní družiny.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Vyzvedávání dětí

 

 


Při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby Školní družiny Základní školy Kladno, Amálská 2511 kontaktuje příslušná vychovatelka telefonicky rodiče (zákonné zástupce) nebo pověřené osoby uvedené v zápisovém lístku žáka. Pokud se s výše uvedenými nepodaří spojit, vyčká vychovatelka nejpozději jednu hodinu po ukončení provozu školní družiny. Poté informuje ředitelku školy a Městskou policii Kladno.

Při opakovaném pozdním vyzvednutí žáka po skončení provozní doby, budou rodiče vyzváni k jednání s vedoucí vychovatelkou ŠD, popřípadě k následnému projednání tohoto pochybení ve spolupráci s ředitelkou školy. Z jednání bude učiněn zápis, jehož pravdivost stvrdí zastoupené strany podpisem a každá obdrží jedno vyhotovení.
Opakované nevyzvednutí dítěte po skončení provozní doby školní družiny může být ovšem důvodem k vyloučení žáka z docházky do tohoto zařízení.

 

 

 


V Kladně dne 2018-09-04

© Základní škola Kladno - Amálská 2005 Všechna práva vyhrazena | design Jan Tomek 2005